Servisiranje i kontrolisanje instalacija hidrantskih mreža

Servisiranje i kontrolisanje instalacija hidrantskih mreža i mobilnih uređaja za gašenje požara (ručnih protivpožarnih aparata) Za uspešno gašenje početnih požara nije dovoljno samo da su zaposleni privrednog subjekta u kome je nastao požar obučeni i uvežbani u gašenju požara i da imaju na raspolaganju sredstva za gašenje početnih požara (ručne protivpožarne aparate i hidrante), već […]

Obuka i provera znanja zaposlenih u oblasti protivpožarne zaštite

Obuka i provera znanja zaposlenih u oblasti protivpožarne zaštite Požar je najlakše ugasiti u ranojfazi njegovog nastanka. Kad se požar razvije u razbuktalu fazu, da bi se on eliminisao, neophodno je angažovanje profesionalne vatrogasne jedinice. Tada su materijalna razaranja ogromna, a može lako doći i do gubitka ljudskih života. Zato je veoma bitno da zaposleni […]

Izrada projektne dokumentacije iz sfere protivpožarne zaštite

Izrada projektne dokumentacije iz sfere protivpožarne zaštite Da bi organizacija zaštite od požara u privrednim subjektima bila što celishodnija, MUP Republike Srbije vrši njihovu kategorizaciju prema ugroženosti od požara. U zavisnosti od toga u koju kategoriju ugroženosti od požara spada neki privredni subjekt, sleduje i obaveza tog privrednog subjekta da sačini i primenjuje određene interne […]

Poslovi zaštite od požara

Poslovi zaštite od požara Sistem zaštite od požara (zaštita od požara) obuhvata skup mera i radnji za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara, za sprečavanje izbijanja i širenja požara, otkrivanje i gašenje požara, spasavanje ljudi i imovine, zaštitu životne sredine, utvrđivanje i otklanjanje uzroka požara, kao i za pružanje […]